CERTYFIKATYDyrektor Szkoły ogłasza nabór na stanowisko SEKRETARZA SZKOŁY

 

 

2. Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) preferowane wykształcenie wyższe,

e) znajomość prawa oświatowego, przepisów Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, 
f) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,

g) znajomość programu SIO,

h) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

a) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

b) umiejętność redagowania pism urzędowych,

c) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,

d)wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi, dyspozycyjność, odporność na stres, kreatywność, wzorowa organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

 

4. Ogólny zakres obowiązków:

 

a) prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

b) sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników, prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych,

c) prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela związanych z funkcjonowaniem szkoły,

d) sprawna bieżąca obsługa klientów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu,

e) prowadzenie ksiąg ewidencji,

f) sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO,

g) prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych,

h) prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

i) wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

j) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

k) przygotowywanie sprawozdań GUS i innych zleconych,

l) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających 
z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

ł) pozostałe, wynikające ze statutu szkoły.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

h) dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014. 1202)”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania.

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach w terminie do 15 marca 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W dniu 17 marca osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w ustalonym terminie. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

data dodania: 2017-03-06